Privacy voorwaarden

BoesCool55+ maakt als werkgroep deel uit van Stichting BoesCoolfit.
Stichting BoesCoolFit met als werknamen BoesCoolFit & BoesCoolTuur, hierna te noemen Stichting BoesCoolFit, gevestigd aan Landrebenlaan 30, 7573 AZ Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting BoesCoolFit Landrebenlaan 30, 7573 AZ Oldenzaal
https://www.boescoolfit.nl info@boescoolfit.nl Dhr. N. Schothuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting BoesCoolFit. Hij is te bereiken via niek@boescoolfit.nl.

Pixel&Code, Het Eeftink 21, 7541 WH Enschede, info@pixelcode.nl is de webprogrammeur van Stichting BoesCoolFit. Oxilion, M. H. Tromplaan 52, 7513 AB Enschede, info@oxilion.nl host de website van Stichting BoesCoolFit.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting BoesCoolFit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting BoesCoolFit verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u/ of uw kind:

School
Groep
Procesevaluatie gegevens
IP-adres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar~
Onze website en/ of dienst heeft de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, deelnemers aan het sportkennismakingprogramma BoesCoolFit, die jonger zijn dan 16 jaar. Toestemming van ouders of voogd is daarbij van belang. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boescoolfit.nl. dan kunnen wij deze gegevens verwijderen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting BoesCoolFit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Uw kind in te schrijven voor een sportkennismakingscursus Uw kind een gepersonaliseerd certificaat uit te delen na afloop van een cursusprogramma. U en/of uw bedrijf aan te melden als donateur/sponsor ter verbetering van het concept BoesCoolFit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting BoesCoolFit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam; Adresgegevens; Geslacht; Geboortedatum en telefoonnummer tot 10 jaar na beëindiging van het cursusprogramma door het kind waarna de gegevens onder pseudoniem worden bewaard voor onderzoek ten behoeve van verbetering van cursusprogramma van BoesCoolFit.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch: tot 10 jaar na beëindiging van het cursusprogramma waarna de gegevens onder pseudoniem worden bewaard voor onderzoek ten behoeve van verbetering van cursusprogramma van BoesCoolFit.

School; Groep; IP-adres tot 10 jaar na beëindiging van het cursusprogramma door het kind waarna de gegevens onder pseudoniem worden bewaard voor onderzoek ten behoeve van verbetering van cursusprogramma van BoesCoolFit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting BoesCoolFit verstrekt uitsluitend onder pseudoniem gegevens aan derden, met wie een geheimhoudingsverklaring is getekend. Of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die worden ingevoerd bij het aanmelden voor een kennismakingscursus komen zowel bij de Stichting BoesCoolFit alsmede de betrokken sportaanbieder terecht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting BoesCoolFit gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en in overleg te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BoesCoolFit indien u van mening bent dat de gegevens niet onder pseudoniem zijn verwerkt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boescoolfit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart en zet de datum op de kopie. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting BoesCoolFit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting BoesCoolFit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@boescoolfit.nl.

Foto-/video materiaal op website, social media en andere uitingen
Binnen Stichting BoesCoolFit worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop de kinderen en/of ouders welke die dag bij BoesCoolFit betrokken zijn, mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor websites en wervings-en voorlichtingsmateriaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van tevoren om toestemming te vragen voor publicatie. Stichting BoesCoolFit gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een ouder van het kind desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Onze richtlijnen:

Stichting BoesCoolFit maakt op de website duidelijk wat het beleid is ten aanzien van het maken en gebruiken van foto’s waarop kinderen herkenbaar zijn afgebeeld.
Als kinderen niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd
Wanneer kinderen expliciet gevraagd wordt mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat Stichting BoesCoolFit de ouders een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven word
Stichting BoesCoolFit zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen
Voor de publicatie van foto’s (ook op de website van Stichting BoesCoolFit) van reguliere situaties, activiteiten, uitstapjes etc. wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer een ouder van een kind of personeelslid bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze indien mogelijk verwijderd
Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend. De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:− publicatie vormt een inbreuk op de privacy,− publicatie levert commercieel gezien schade op,− de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt,− publicatie is schadelijk voor het imago,− het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden
Deze verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen van deze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Oldenzaal, 17 mei 2018

stichting BoesCoolFit

Stichting BoesCool55+
Landrebenlaan 30
7573 AZ Oldenzaal